Beleidsplan

 

Naam van de organisatie:
Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Mussel-Onstwedde

Het RSIN of fiscaal nummer:
RSIN Fiscaal nummer: 816220244
KvK-nummer: 02070017

Contactgegevens:
Adres: Secretaresse Albertine Migchels, Veenhuizen 20, 9591 TG  Onstwedde

Website en e-mail:
Website:             www.tsjernobylkinderenmusselonstwedde.nl
Mailadres:          info@tjernobylkinderenmusselonstwedde.nl

Bestuur:
Voorzitter:                       Dhr. F. (Friedrik) Wever
Secretaris:                       Mw. A. (Albertine) Migchels
Penningmeester:           Mw. J. (Janny) Fennema
PR:                                   Dhr. H. (Henk) van der Heide
Activiteiten:                   Dhr. A. (Ard) Luring
Gastgezinnen:               Mw. M. (Martine) Hoekzema

Wij zijn een team van zes personen die zich eens in de twee/drie jaar voorbereiden op de komst van een groep kinderen uit Wit-Rusland. Met als doel groepen kinderen (met één of twee leerkrachten en een tolk), die wonen in radioactief  besmet gebied in Wit-Rusland, een verblijf in Nederland geven (voor een periode van 6-8 weken), voor herstel van de lichamelijke weerstand en opbouw van lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Onder opbouw van de geestelijke gezondheid verstaan wij het verblijf in christelijk gastgezinnen die achter de doelstelling staan, (meelevend met een kerkelijke gemeente) en deze kinderen 6-8 weken een ‘warm nest’ willen geven, zodat de kinderen in woorden en daden met het Evangelie van Jezus Christus in aanraking komen.
Wij geloven dat alleen de bijbel Gods Woord aan ons bekend maakt en de Bron is van waaruit we willen leven en werken.
Het team bestaat uit personen vanuit verschillende kerkelijke gemeenten in Mussel en Onstwedde. Hiermee willen we een breed draagvlak creëren binnen onze dorpen.
Er vind zo een interculturele uitwisseling plaats.
In grote lijnen zijn de taken/het beleid van de stichting als volgt te omschrijven:
–    aanwinnen van gastgezinnen
–    contacten onderhouden met gastgezinnen
–    contacten onderhouden met de leerkracht(en) en de tolk. De tolk draagt de verantwoordelijkheid voor de kinderen
–    eerste contact bij calamiteiten
–    zorgen voor benodigde gelden
–    halen en brengen van de kinderen
–    continueren van het onderwijs
–    aanwinnen van vrijwilligers
–    opzetten en uitvoeren van het activiteitenprogramma
–    opzetten en uitvoeren van evangelisatieprogramma

Het beloningsbeleid:
De Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Mussel-Onstwedde werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Kosten kunnen op declaratiebasis worden verrekend mits de fondsen daarvoor toereikend zijn.

Hoe werven we de benodigde gelden:
In de verschillende kerken in ons gebied wordt met regelmaat voor de stichting gecollecteerd. Ook de opbrengst van bepaalde acties wordt aan onze stichting gedoneerd. Ook schrijven we de bedrijven in Mussel en Onstwedde aan, met het verzoek om een gift. Tevens worden door particulieren die van onze activiteiten horen, giften gegeven. Omdat het steeds moeilijker wordt de eindjes aan elkaar te knopen hebben we in 2016 voor het eerst een deur-aan-deur collecte gehouden in Mussel en Onstwedde, van de gemeente Stadskanaal hebben we daarvoor een collectevergunning gekregen.

Vermogen beheren en besteden
In het algemeen is het niet de bedoeling enig vermogen op te bouwen. Bij opheffing van de stichting moet het eventuele aanwezige liquidatiesaldo worden uitgekeerd aan een ANBI instelling met een soortgelijk doel als onze stichting. De financiën worden beheerd en uitgegeven door de penningmeester. Het financieel jaaroverzicht wordt door 2 bestuursleden gecontroleerd.